Ang Kaaba

Ang Kaaba ay isang pook dasalan na iniutos ng Allah kay Abraham at Ismail na itayo mga apat na libong taon na ang nakaraan. Ang gusali ay yari sa bato na pinaniniwalan na unang pook ng santuwaryo na itinayo pa ni Adam. Inuutos ng Allah kay Abraham na tawagin ang sangkatauhan na puntahan ang pook na ito.Kaya naman, kapag pumunta ang mga naglalakbay sa ngayon , sila ay nagsasabi: O Panginoon namin, naririto kami upang sa Iyo ay maglingkod, bilang pagtugon sa panawagan ni Abraham. read more>>

ALAQAH (QURAN 23:12-14)

Mga larawang nagpapakita ng pagkahawig sa pagitang ng LINTA at BILIG ng tao sa yugto ng ALAQAH. read more>>

Ang Maluwalhating Quran

Ang salitang Qur’an ay nanggaling sa salitang Arabik na qara’a na ang ibig sabihin ay pagbasa. Ang Qur’an ay nangangahulugan ng Basahin, Bigkasin, Ipahayag, o Ipagbadya. read more>>

BALITANG KAPATIRAN

Masayang tumangap ng kopya ng maluwal hating Quran sa wikang tagalog ang mga kapatiran. Nariyan po si Bro Harballah , Bro Jameel at iba pa.. read more>>

Ang Quran Hingil sa mga Bundok

Hindi ba Namin ginawa ang kalupaan ng patag at mga bundok bilang talasok? ﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ surah al-nabaa ayaah 6-7 read more>>

Ang Quran Hinggil sa mga Dagat at mga Ilog.

Binigyan Niya ng kalayaan ang dalawang dagat na magsalubong.Mayroong halang sa pagitan nila.Hindi nila ito nilalabag. [Quran 55:19-29] read more>>

ANG MGA HAYOP AY MAYROONG ISANG PANLOOB NA ORASAN (INTERNAL CLOCK)

“…Walang anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan kundi bukod-tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allâh (I), at ito ay nasa ilalim ng Kanyang Kapangyarihan at Pangangasiwa. Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nasa Matuwid na Landas...” (Surat Hud, 56) read more>>

Ang Quran Hingil sa Cerebrum

﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ read more>>

SHAHAADA NEWS COTABATO CITY!

AUG.9,2012 SA MPDA CENTER, COTABATO CITY. SIYA SI ROXANNE ALCUIZAR, ISANG ROMAN CATHOLIC NA MATAIMTIM NIYANG SINASAMBIT ANG LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH MATAPOS MASAGOT ANG KANYANG MGA KATANUNGAN. BRO KHALID SANCHEZ- MPDA PRESIDENT read more>>

SHAHAADA NEWS FLASH!

7 kababayan naman nating ang nasumpungan ang islam at sa habag ng Allah, sila ngayon ay mga muslim narin. Alhamdulillah! read more>>

Kasama po si bro Neil Habalo,Bro abur raheem at bro jameel habang pinapaliwanag kay john michael ang Islam. alhamdulillah, pagkatapos po niyan ay yumakap din sa islam si john. read more>>

Halal recipes!

Alhamdulillah at may mga ibinahagi po sa atin ang mga mahuhusay nating kapatid sa pagluluto. Halina at tuklasin ang mga simple at masasarap na halal recipes. read more>>

ANG MADINAH

Ito ang siyudad ng Propeta Muhammad sallallaho alayhi wa salam. Dati itong tinatawag na YATHRIB. read more>>

MASJID NANITILING NAKATAYO SA GITNA NG MALUPIT NA HAGUPIT NI PABLO!

MATAPOS ANG MAPINSALANG PANANALANTA NG BAGYONG PABLO, SUBHANALLAH, HABANG ANG MGA KABAHAYAN AT MGA SIMBAHAN AY NADUROG, NANATILING NAKATAYO ANG MASJID SA COMVAL.. read more>>

 

“A’udhu Billahi Minash-Shaytanir Rajeem”

“Bismillahir Rahmanir Raheem”

“Sa ngalan ni Allah ang Pinakamahabagin, Ang Pinaka Maawain.”

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،  ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداًصلى الله عليه وسلم عبده ورسوله

Innalhamda lillahee, nahmaduhu wa nasta’eenuhu wa nastaghfiruhu, wa na’oodhu billaahi min shuroori anfusinaa wa min sayyiaati a’maalinaa. Man-yahdi hillaahu falaa mudillalah, wa may yudlil falaa haadiya lah. Wa ash hadu anla ilaha illa llaho wahdaho la sharikallah wa ash hadu anna muhammad sallalaho ‘alayhi wasalam abduho wa rasooluho. Amma ba’d!

cooltext864847766

Katotohanan, ang Pagpuri ay kay Allah (subhanahu wa taala) lamang, purihin natin Siya at hilingin natin ang Kanyang Tulong. Humingi tayo ng kapatawaran at manumbalik sa Kanya. At hilingin natin ang kalinga Niya mula sa kasamaan ng ating mga sarili at mula sa mga masasamang ating nagawa.

Sinuman ang patnubayan ni Allah (subhanahu wa taala), walang sinuman ang maaaring makapagligaw sa kanya, at sinuman ang Kanyang iligaw, ay hindi na siya makakakita pa ng sinuman, na kanyang magiging gabay at patnubay.

 Ang website na ito ay isang bukas pintong nag-aanyaya sa mga kababayan nating mataimtim na naghahanap ng katotohan at sa mga kapatid na nais pang madagdagan ang kanilang mga kaalaman. Isang paanyaya upang talikdan ang madilim na kamangmangan tungo sa liwanag, at mamuhay na may pagkilala sa Nag-iisang Dakilang Tagapaglikha.

Kapansin pansin na ang karamihang mga islamikong materyales online ay nakasulat sa wikang ingles. Kaya atin pong pinagsusumikapan na maiparating ang luntiang aral ng Islam, mula sa Qur’an at mga ahadith ng Propeta Muhammad sallallaho ‘alayhi wa salam sa ating sariling wikang tagalog.

Samo’t dalangin natin na tanggapin nawa ni Allah ang ating mga pagsusumikap, at kanyang igawad sa mga taong matiyagang naghahanap ng katotohanan ang gabay (hidaya) at habag.

Kung may mga pagkakamali man po dito sa ating munting proyekto ay katotohanang ito ay galing sa aming mga sarili at sa demonyo, sapagkat ang Allah at ang kanyang Sugo (sallallaho ‘alayhi wasalam) ay wala pong kinalaman sa mga kamaliang ito. Sa kabilang banda kung ito ay tama, ay walang dapat purihin at pasalamatan maliban lamang sa Allah sapagkat ito ay galing sa Kanya.

 

Ito ay munting pagsusumikap lamang ng isang alipin ni Allah.

Kapatid na Zao Buludan.

 

STREET

Home » » Street da'wah Circle
Average rating  1 2 3 4 5You must login to vote
«   »

 

 

Ang iba pa nating mga websites:

mpda

  

11 Responses to

 1. assalamo alay kom warahmatullahi wabarakatuh, una , nagpapasalamat ako sa ALLAH SWT, NA NAG BIGAY SA INYO NG KAKAYAHAN AT TALINO SA PAGGAWA NG WEBSITE NA ITO, AT NAG PAPASALAMAT DIN AKO SA INYO NA NAG SUSUMIKAP PARA MAIPARATING ANG TUTOONG KATURUAN NG ISLAM SA PAMAMAGITAN NG INTERNET. HINIHILING KO KAY ALLAH NA BIGYAN PA KAYO NG IBAYONG LAKAS NA MA IPARATING ANG ISLAM SA MGA TAO NA HINDI PA NAKAKAUNAWA NITO, AMEEN. JAZAKULLAHU KHAIRAN.

 2. Harballah Islam says:

  Assalamo Alaikom Waramatullahi Taalah wabarakatuho…naway gantimpalaan ka ng Allah (swt) sa paglikha ng sites na ito na makakatulong sa ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam at gayundin sa dati ng Muslim na kulang ang kaalaman sa islam at higit sa lahat ay ang mga ibang mananampalataya upang malaman nila ang aral sa Islam, taqaballah minne wa minkum wa sali al-amal…amen!

 3. matt mamiscal says:

  assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu.. masha’Allah, jazakumullahu khairan sa pagsisikap nyong iparating ang pananampalatayang islam sa kahit anung halal n pamamaraan… naway ang gabay ng Allah ay sumaatin lahat…

 4. Assalamu a’alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

  Allaahu Akbar!

  Makakatulong po sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang website na ito at sa mga kababayan nating pilipino, bagamat kakaonti ang paaralang Islamiko sa ngayon sa ating bansang pilipinas o limitado pa lamang sa kadahilanang lumalaganap na ulit ang Islam sa bawat sulok ng ating bansa at sa buong mundo, isa itong pribilehiyo at daan na makapag saliksik sila ng kaalaman at maiparating naman sa ibang mga kapatid at kababayan na walang akses ng internet.

  Obligasyon nating Muslim ay maipadala sa kanila kahit isang talata lamang ng Qur’an, pinatunayan ito sa isang Hadith na sinabi ng sugo sallallahu a’alayhi wa sallam; ‘balligu a’nni wa law ayah ”

  Hanggang sa walang ng maidadahilan pa ang mga nilalang sa sanlibutan sa araw ng paghuhukom na hindi naiparating sa kanila ang relihiyon ng Nag-iisang dakilang tagapag likha Allah azza wa jall.

  At hanggang ang relihyon ng Allah ay bumalot sa santinakpan at ang bawat isa ay maghintay na na lamang sa pag-ihip ng trompeta ni anghel ‘Isarafeel’ sa unang pag ihip ay ganito ang mangyayari sa binanngit ni Allah swt

  At ipaalala (sa kanila) ang araw na kung saan ang trompeta ay hihipan na, at lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay mag umpisa ng matakot, liban sa mga ninais ni Allah. At sila ay magsisipuntahan sa kaniya ng may kababaang loob”
  (27:87).

 5. isha_annez says:

  Assalamu alaykom..
  all i can say is : Masha Allah- alhamdulillah !! ang ganda ng site.. ang mga aklat free to download na ito ang pinaka gusto ko.. hehehe:) keep it Up.. malau ang mararating da’wa mo at paramihin pa ng Allah ang ma biyaya nia sau..AAmen..

  walang iba kundi ako .. Isha_annez(Quraisha)

 6. r4 dsi xl says:

  I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

 7. kabul says:

  jazakamullahu khair po bro sa pagsusumikap na isalan ang mga libro sa wikang
  tagalog…………

 8. Abdur'Rasheed Funatanilla Aranza says:

  Alhamdulillahi wa Subhanallahi, Allahu Akbar…eureka! shukrilillah for finding this website!

 9. Assalamo Alaykom..
  Masha Allah 1st time ko makita tong website mo akhe ang daming mapupulot na aral subhanaAllah keep it up mga ya akhe :) )

 10. maisara paguital says:

  I am delighted that I found this web site,
  precisely the right information that I was
  searching for!!!Alhamdulillah..jazakumullahu khairan..

 11. gta 5 cheats says:

  Why users still use to read news papers when in this technological
  world everything is presented on net?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>