Ang Kaaba

Ang Kaaba ay isang pook dasalan na iniutos ng Allah kay Abraham at Ismail na itayo mga apat na libong taon na ang nakaraan. Ang gusali ay yari sa bato na pinaniniwalan na unang pook ng santuwaryo na itinayo pa ni Adam. Inuutos ng Allah kay Abraham na tawagin ang sangkatauhan na puntahan ang pook na ito.Kaya naman, kapag pumunta ang mga naglalakbay sa ngayon , sila ay nagsasabi: O Panginoon namin, naririto kami upang sa Iyo ay maglingkod, bilang pagtugon sa panawagan ni Abraham. read more>>

ALAQAH (QURAN 23:12-14)

Mga larawang nagpapakita ng pagkahawig sa pagitang ng LINTA at BILIG ng tao sa yugto ng ALAQAH. read more>>

Ang Maluwalhating Quran

Ang salitang Qur’an ay nanggaling sa salitang Arabik na qara’a na ang ibig sabihin ay pagbasa. Ang Qur’an ay nangangahulugan ng Basahin, Bigkasin, Ipahayag, o Ipagbadya. read more>>

BALITANG KAPATIRAN

Masayang tumangap ng kopya ng maluwal hating Quran sa wikang tagalog ang mga kapatiran. Nariyan po si Bro Harballah , Bro Jameel at iba pa.. read more>>

Ang Quran Hingil sa mga Bundok

Hindi ba Namin ginawa ang kalupaan ng patag at mga bundok bilang talasok? ﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ surah al-nabaa ayaah 6-7 read more>>

Ang Quran Hinggil sa mga Dagat at mga Ilog.

Binigyan Niya ng kalayaan ang dalawang dagat na magsalubong.Mayroong halang sa pagitan nila.Hindi nila ito nilalabag. [Quran 55:19-29] read more>>

ANG MGA HAYOP AY MAYROONG ISANG PANLOOB NA ORASAN (INTERNAL CLOCK)

“…Walang anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan kundi bukod-tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allâh (I), at ito ay nasa ilalim ng Kanyang Kapangyarihan at Pangangasiwa. Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nasa Matuwid na Landas...” (Surat Hud, 56) read more>>

Ang Quran Hingil sa Cerebrum

﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ read more>>

SHAHAADA NEWS COTABATO CITY!

AUG.9,2012 SA MPDA CENTER, COTABATO CITY. SIYA SI ROXANNE ALCUIZAR, ISANG ROMAN CATHOLIC NA MATAIMTIM NIYANG SINASAMBIT ANG LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH MATAPOS MASAGOT ANG KANYANG MGA KATANUNGAN. BRO KHALID SANCHEZ- MPDA PRESIDENT read more>>

SHAHAADA NEWS FLASH!

7 kababayan naman nating ang nasumpungan ang islam at sa habag ng Allah, sila ngayon ay mga muslim narin. Alhamdulillah! read more>>

Kasama po si bro Neil Habalo,Bro abur raheem at bro jameel habang pinapaliwanag kay john michael ang Islam. alhamdulillah, pagkatapos po niyan ay yumakap din sa islam si john. read more>>

Halal recipes!

Alhamdulillah at may mga ibinahagi po sa atin ang mga mahuhusay nating kapatid sa pagluluto. Halina at tuklasin ang mga simple at masasarap na halal recipes. read more>>

ANG MADINAH

Ito ang siyudad ng Propeta Muhammad sallallaho alayhi wa salam. Dati itong tinatawag na YATHRIB. read more>>

MASJID NANITILING NAKATAYO SA GITNA NG MALUPIT NA HAGUPIT NI PABLO!

MATAPOS ANG MAPINSALANG PANANALANTA NG BAGYONG PABLO, SUBHANALLAH, HABANG ANG MGA KABAHAYAN AT MGA SIMBAHAN AY NADUROG, NANATILING NAKATAYO ANG MASJID SA COMVAL.. read more>>

 

Ang paniniwala sa mga Sugo

Ipinadala ng ALLAH ang Kanyang mga sugo tulad nina Propeta Nuh, Ibrahim,Musa,Esa (Hesus) at iba pa sa kanila at ipinanaog sa kanila ang mga Banal na Kasulatan tulad ng Taurah, Injil, Zaboor at iba pa upang anyayahan ang sangkatauhan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang ALLAH, ng walang halong pagtatambal, at ipamalita sa kanila (sangkatauhan) na ang ALLAH ang taging nag-iisang Diyos ng buong santinaklupan. Sila (mga Propeta) ang nagpaliwanag sa mga kautosan, sila rin ang unang gumanap sa mga ito . At tinuldukan ng ALLAH ang lahat ng mga sugo sa katauhan ng Propeta Muhammad at ibinaba ang Qur’an upang ibalik ang mga nagkawalang kautusan na pinangahasan at pinalitan ng mga tao at ito ang huling kasulatan para sa sangkatauhan mula sa Dakilang manlilikha, ang ALLAH. Kaya’t nararapat ang lahat ng pagsamba sa ALLAH ay iayon sa turo ng Qur’an at ng Sunnah ng Propeta Muhammad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>