Ang Kaaba

Ang Kaaba ay isang pook dasalan na iniutos ng Allah kay Abraham at Ismail na itayo mga apat na libong taon na ang nakaraan. Ang gusali ay yari sa bato na pinaniniwalan na unang pook ng santuwaryo na itinayo pa ni Adam. Inuutos ng Allah kay Abraham na tawagin ang sangkatauhan na puntahan ang pook na ito.Kaya naman, kapag pumunta ang mga naglalakbay sa ngayon , sila ay nagsasabi: O Panginoon namin, naririto kami upang sa Iyo ay maglingkod, bilang pagtugon sa panawagan ni Abraham. read more>>

ALAQAH (QURAN 23:12-14)

Mga larawang nagpapakita ng pagkahawig sa pagitang ng LINTA at BILIG ng tao sa yugto ng ALAQAH. read more>>

Ang Maluwalhating Quran

Ang salitang Qur’an ay nanggaling sa salitang Arabik na qara’a na ang ibig sabihin ay pagbasa. Ang Qur’an ay nangangahulugan ng Basahin, Bigkasin, Ipahayag, o Ipagbadya. read more>>

BALITANG KAPATIRAN

Masayang tumangap ng kopya ng maluwal hating Quran sa wikang tagalog ang mga kapatiran. Nariyan po si Bro Harballah , Bro Jameel at iba pa.. read more>>

Ang Quran Hingil sa mga Bundok

Hindi ba Namin ginawa ang kalupaan ng patag at mga bundok bilang talasok? ﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ surah al-nabaa ayaah 6-7 read more>>

Ang Quran Hinggil sa mga Dagat at mga Ilog.

Binigyan Niya ng kalayaan ang dalawang dagat na magsalubong.Mayroong halang sa pagitan nila.Hindi nila ito nilalabag. [Quran 55:19-29] read more>>

ANG MGA HAYOP AY MAYROONG ISANG PANLOOB NA ORASAN (INTERNAL CLOCK)

“…Walang anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan kundi bukod-tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allâh (I), at ito ay nasa ilalim ng Kanyang Kapangyarihan at Pangangasiwa. Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay Siyang nasa Matuwid na Landas...” (Surat Hud, 56) read more>>

Ang Quran Hingil sa Cerebrum

﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ read more>>

SHAHAADA NEWS COTABATO CITY!

AUG.9,2012 SA MPDA CENTER, COTABATO CITY. SIYA SI ROXANNE ALCUIZAR, ISANG ROMAN CATHOLIC NA MATAIMTIM NIYANG SINASAMBIT ANG LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH MATAPOS MASAGOT ANG KANYANG MGA KATANUNGAN. BRO KHALID SANCHEZ- MPDA PRESIDENT read more>>

SHAHAADA NEWS FLASH!

7 kababayan naman nating ang nasumpungan ang islam at sa habag ng Allah, sila ngayon ay mga muslim narin. Alhamdulillah! read more>>

Kasama po si bro Neil Habalo,Bro abur raheem at bro jameel habang pinapaliwanag kay john michael ang Islam. alhamdulillah, pagkatapos po niyan ay yumakap din sa islam si john. read more>>

Halal recipes!

Alhamdulillah at may mga ibinahagi po sa atin ang mga mahuhusay nating kapatid sa pagluluto. Halina at tuklasin ang mga simple at masasarap na halal recipes. read more>>

ANG MADINAH

Ito ang siyudad ng Propeta Muhammad sallallaho alayhi wa salam. Dati itong tinatawag na YATHRIB. read more>>

MASJID NANITILING NAKATAYO SA GITNA NG MALUPIT NA HAGUPIT NI PABLO!

MATAPOS ANG MAPINSALANG PANANALANTA NG BAGYONG PABLO, SUBHANALLAH, HABANG ANG MGA KABAHAYAN AT MGA SIMBAHAN AY NADUROG, NANATILING NAKATAYO ANG MASJID SA COMVAL.. read more>>

 

Sino si Allah?

Paano natin makikilala ang Tunay na Diyos?

 

  • Ang Tunay na Diyos ay Nag-iisa at wala Siyang katambal, hindi dumarami, hindi nanganganak at hindi ipinanganak.
  • Ang Tunay na Diyos Tagapaglikha at hindi Nilikha.
  • Ang tunay na Diyos ay malayo sa mga pagsasalarawan ng mga nilikha at hindi Siya maaaring makita dito sa mundo.
  • Ang tunay na Diyos ay walang wakas, walang kamatayan, hindi nagbabago, hindi naglalaho at hindi nagkakatawan ng kanyang mga nilikha.
  • Ang tunay na Diyos ay nanatili sa Kanyang katayuan at sarili, walang pangangailangan sa Kanyang mga nilikha ay hindi Niya sila kailangan, wala Siyang Ama at Ina, walang asawa at anak, hindi Siya nangangailangan ng pagkain, inumin, hindi Siya nangangailangan ng tulong mula kanino man bagkus ang mga nilalang na nilikha ang may pangangailangan sa Kanya.
  • Ang tunay na Diyos ay bukod-tangi sa Kanyang mga katangian na Siya ang Pinaka dakila, walang kapintasan at ang nagmamay-ari ng napakagandang katangian na walang maaaring tumambal at tumulad sa Kanya kahit isa man sa Kanyang mga nilikha, wala Siyang kahalintulad na kahit katiting na bagay.

Mga Palatandaan tungo sa pagkilala sa Allah:

 

Minsan ang isang Beduin ay tinanong: “Papaano mo makikilala ang Allah?”, Siya ay sumagot, “ang dumi ay magtuturo sayo kung nasaan ang kamelyo, ang bakas ng mga paa ay magtuturo sa iyo kung nasaan ang naglalakad, ang mga kalangitan ay may konstelasyon at ang kalupaan ay mga bakas; hindi ba’t ang lahat ng ito ay magtuturo sa iyo sa Nag-iisang Diyos na nakakaalam ng lahat? Katotohanan, ang ang mundo at ang kalawakan ay isang tanda na mayroon isang Manlilikha, na lumikha ng mga ito ng buong husay at perpekto.

Allah ang Pangalan ng Diyos:

Ang Allah ay ang pangalang pantangi ng dakilang Tagapag likha.
Ito ay walang salin sa ano mang linguahe.
Ito ay hindi parin nagagamit bilang pangalan ng nilikha, tao, hayop o bagay saan mang panig ng mundo, anumang linguahe at lahi.

Ito ay hindi rin nararapat na isalin sa salitang Diyos o God, sapagkat sa wikang arabik, meron pong katapat na salita ang Diyos o God at ito ay ang ILAH.

Ito rin ay walang pang maramihan anyo katulad ng God na Gods kung pangmaramihan.
Wala rin itong kasarian katulad ng God pag lalaki at Goddess kung babae naman.

Sa Qur’an nababangit ba ang Pangalan ni Allah?

Napakaraming ayaah sa maluwalhating Qur’an na binabangit ang Pangalan ni Allah.

Isang halimbawa nito ay ang Surah al-Ikhlas na sya ring nagbibigay linaw sa atin kung ano ang tunay katangian ng Diyos na dapat sambahin.

 

Sûrat Al-Ikhlâs

{Ang Kadalisayan}

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

1. Sabihin mo, O Muhammad: “Siya ang Allâh na ‘Ahad’ – Bukod-Tangi na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman.
2. “Ang Allâh ay ‘As-Samad’ – ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan.
3. “Kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi Siya ipinanganak at wala Siyang asawa.
4. “At kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan.”

 

Ang Allah ay nasa bibliya:

Ang salitang Alah ay mismong mababasa mo sa bibliya, subalit upang maitago nila ang katotohanan, binago nila ito sa mga bagong salin.

I-click po ninyo ito para karagdagang impormasyon:

Arabic Bible KJV – Genesis
Indonesian Bible Old Translation KJV English – Genesis 1
Arabic Bible KJV – John

 

Karagdagan pa rito, ang mga kristianong arabo sa middle east ang tawag nila sa kanilang Diyos ay ALLAH.

2 Responses to Sino si Allah?

  1. abdul rahim says:

    hamdulillah na tag pwan q ung hanap q na site na about islam

  2. It’s actually a fantastic plus helpful item of data. We are satisfied that you simply contributed this beneficial info about. Please continue to be people educated like this. Appreciation for revealing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>